Privacyverklaring ARK XXVI*

1. Inleiding

ARK XXVI* (ondernemingsnummer 0630 824 850; Langboeken 26, 9930 Zomergem) weet dat u bekommerd bent om de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt en erkent het belang van het beschermen van uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe ARK XXVI* (als verantwoordelijke voor de verwerking) uw persoonsgegevens verzamelt en beheert. Zij bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, waarom we deze nodig hebben en welke voordelen dit voor u inhoudt.

ARK XXVI* behoudt zich het recht voor om naar haar eigen oordeel deze privacyverklaring op om het even welk ogenblik in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en/of delen toe te voegen.

Elke wijziging van deze privacyverklaring wordt op deze pagina gemeld. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij deze informatie beheren.

Wij zullen bovenaan de datum vermelden waarop deze privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd.

Bij verder gebruik van onze website gaat u akkoord met de privacyverklaring en eventuele updates ervan.

Als u niet akkoord gaat met een eventuele wijziging, moet u onze website niet langer gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 Januari 2019

2. Basisprincipes en onze privacyverbintenis

Bij ARK XXVI* zetten wij ons in voor de bescherming van uw recht op privacy. Wij streven ernaar alle persoonsgegevens die wij bijhouden te beschermen, op een verantwoorde manier te beheren en transparant te zijn in ons handelen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom verbinden we er ons toe de volgende basisprincipes toe te passen:

o U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken die door ons werden gevraagd. Als u er echter voor kiest om dit niet te doen, kan het zijn dat wij u bepaalde diensten of producten niet kunnen leveren;
o Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij u meedelen en/of waarmee u hebt ingestemd;
o Wij streven ernaar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken;
o Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, streven wij ernaar om deze zo accuraat en actueel mogelijk te houden.
o Wanneer de persoonsgegevens die we verzameld hebben niet langer nodig zijn voor enig doel en we niet wettelijk verplicht worden om ze te bewaren, zullen we alles in het werk stellen om ze te verwijderen, te vernietigen of te de-identificeren.
o Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of verspreid worden voor andere doeleinden dan diegene beschreven in deze Privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die we verzamelen variëren afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld en het product of de dienst die wij leveren.

Over het algemeen kunnen we de volgende types persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen:
o Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummers;
o Demografische informatie zoals uw leeftijd, geslacht en levensstijlvoorkeur. De browsergeschiedenis zoals de bezochte pagina's, de datum waarop u dat deed, de plaats waar u zich bevond en het IP-adres;
o Informatie over andere personen dan u, zoals persoonsgegevens over uw gezinsleden, wanneer u ons deze informatie rechtstreeks meedeelt;
o Profielen van sociale media;

We verzamelen onrechtstreeks ook persoonsgegevens over u wanneer:
o U inhoud deelt op sociale mediapagina's, websites of applicaties betreffende onze producten en of diensten en of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
o We persoonsgegevens over u lezen of verzamelen door informatie te lezen die verzameld werd door andere websites (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie plaatsen op de website van derden en wanneer u daarop klikt, kunnen we informatie krijgen over u en andere websitebezoekers om het bereik en succes van die advertentie te meten).

4. Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u de beste online-ervaring te bezorgen en een hoogstaande klantendienst.

Zo kunnen we uw persoonsgegevens specifiek verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in de volgende gevallen:
o Om uw vragen te verwerken en te beantwoorden of om u te contacteren om uw vragen en/of verzoeken te beantwoorden;
o Om onze producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van onze website te ontwikkelen en te verbeteren;
o Om u informatie te bezorgen en uw inschrijving te beheren op onze nieuwsbrief of andere mededelingen;
o Om de identiteit of de leeftijd te controleren van personen die contact met ons opnemen per telefoon, via elektronische hulpmiddelen of op andere wijze;
o Voor interne opleidingen en kwaliteitszorg;
o Om de interesses, wensen, en veranderende behoeften van klanten te begrijpen en te beoordelen, om zo onze website te verbeteren, en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
o Om u uit te nodigen of om u de kans te bieden deel te nemen aan onderzoeken of programma's, of om u op de hoogte te brengen van speciale evenementen via mail of via andere elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-mail, sms, enz.);
o Om te voldoen aan andere doeleinden die ter beschikking werden gesteld op het moment dat u uw persoonsgegevens doorgeeft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook nodig hebben om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen of in het kader van de contractuele relatie dat wij met u hebben.

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovenvermelde of andere doeleinden, zullen wij u hiervan vooraf van op de hoogte brengen of op het moment zelf.

In voorkomend geval zullen wij uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerkingsactiviteiten, heeft u het recht om dit te allen tijde in te trekken.

5. Uw rechten

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegeven, beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven wij u een overzicht van deze rechten en wat dit voor u betekent.

5.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens en correctie

U heeft op elk moment recht op inzage van uw persoonsgegevens en ze te corrigeren en bij te werken. Wij begrijpen het belang hiervan en als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

5.2. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze kunnen worden verplaatst, gekopieerd of elektronisch kunnen worden doorgegeven. Dit recht is echter enkel van toepassing wanneer:
o De verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
o De verwerking wordt uitgevoerd voor het uitvoeren van een overeenkomst;
o De verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd;


Als u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

5.3. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens verwijderen als:
o Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor we ze hadden verzameld; of
o U de toestemming intrekt die u ons eerder had gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond bestaat om die persoonsgegevens verder te verwerken; of
o U er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden; of
o U er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor ARK XXVI* rechtmatige belangen (zoals het verbeteren van de algemene gebruikerservaring op onze website);
o De persoonsgegevens niet rechtsgeldig verwerkt worden; of
o Uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden om in overeenstemming te zijn met de wet.

Als u de persoonsgegevens die wij over u hebben wilt laten verwijderen, laat het ons dan weten en wij zullen redelijke maatregelen nemen om in te gaan op uw verzoek in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als de persoonsgegevens die wij verzamelen niet meer nodig zijn voor enige doeleinden en er geen enkele wettelijke verplichting meer bestaat om ze bij te houden, zullen wij alles in het werk stellen om deze gegevens te verwijderen, te vernietigen of ze te de-identificeren.

5.4. Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:
o U van oordeel bent dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, onjuist zijn; of
o De persoonsgegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar u ervoor kiest om de verwerking ervan te beperken in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen; of
o Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelden, maar u die gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
o U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wacht op controle om te weten dat uw belangen met betrekking tot dat bezwaar, voorrang hebben op de geldige redenen voor de verwerking van uw gegevens.

Als u onze verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, laat het ons dan weten en wij zullen redelijke maatregelen nemen om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

5.5. Het recht om bezwaar aan te tekenen

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt ons hiervoor te allen tijde contacteren.

5.6. Het recht om een klacht in te dienen met een toezichthoudende overheid

U heeft het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (www.privacycommission.be) over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij zijn ons ervan bewust dat de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best – en verwachten hetzelfde van elke dienstverlener en/of derde onderaannemer die voor onze rekening en volgens onze instructies deze persoonsgegevens verwerkt – om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, onbevoegde toegang, wijziging of verspreiding.

Het is evenwel zo dat geen enkele elektronische overdracht of elektronische opslag van informatie 100% veilig is. Om die reden kunnen wij niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden.

7. Minderjarigen

Onze websites zijn er niet op gericht persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen (d.w.z. kinderen jonger dan 18 jaar).

8. Delen van uw persoonsgegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden, zorgen we ervoor dat we dit alleen doen met derden die uw persoonsgegevens beschermen en de privacywetten die van toepassing zijn naleven op dezelfde of soortgelijke manier als wij.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt op een andere manier dan beschreven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met de derden die namens ons diensten verlenen. Wij kunnen derde onderaannemers of leveranciers inschakelen om taken uit te voeren in onze naam zoals het hosten of het bedienen van onze website, het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten gekocht via onze website, het verzenden van e-mails en/of andere mededelingen, het verstrekken van draadloze diensten, het verwijderen van overtollige informatie van klantenlijsten, gegevensanalyse, marketing assistance, het verwerken van creditcardbetalingen en de klantenservice. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens om die taken uit te voeren in onze naam.

ARK XXVI* kan uw persoonsgegevens ook openbaar maken om te reageren op een noodgeval; of ter bescherming van de rechten, het eigendom, de veiligheid of beveiliging van derden, bezoekers van de websites of het publiek.

Wij kunnen niet-persoonsgebonden gegevens delen, zoals geaggregeerde gebruikersstatistieken, demografische informatie en informatie over het gebruik van website met derden.

Wij kunnen informatie verspreiden over onze gebruikers, waaronder uw persoonsgegevens, indien we ertoe verplicht zijn als reactie op dagvaardingen, rechterlijke bevelen, juridische procedures of andere geldige rechtshandhavingsmaatregelen; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; om de conformiteit met het beleid dat van toepassing is op de websites en de geldende wetgeving te controleren of af te dwingen; of om wettelijke rechten, belangen of veiligheid van onze websites, gebruikers of anderen te beschermen. Wij kunnen ook apparaat herkenning gebruiken om gebruikers te identificeren, en we kunnen dit naar eigen goeddunken doen in samenwerking met de titularissen van auteursrechten, internet serviceproviders of rechtshandhavingsdiensten. Dergelijke bekendmakingen kunnen gebeuren zonder dat u hiervan op de hoogte werd gebracht.

9. Link naar andere websites

Onze website kan links voorzien naar websites van derden om onze bezoekers te helpen. Dit kunnen links zijn van adverteerders, sponsors en partners. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Deze websites werken onafhankelijk en worden niet door ons gecontroleerd. Deze websites kunnen hun eigen privacy verklaringen hebben en wij raden u ten stelligste aan om ze te lezen als u ze bezoekt. Lees de gepubliceerde privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden op elke website die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, producten of diensten die worden aangeboden via deze websites of enig ander gebruik van deze websites, noch voor enige gegevensverwerking en privacy praktijken die met dergelijke websites worden geassocieerd.

10. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor bepaalde diensten en producten kunnen wij en onze derde dienstverleners uw persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen verwerken. Het kan gaan om informatie zoals uw type internetbrowser, uw besturingssysteem, uw serviceprovider, de wegpagina's die u bezocht hebt, het tijdstip en de duur ervan, demografische informatie over uzelf (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en belangstellingsgebieden als die informatie beschikbaar is) en welke webpagina's u bekeken heeft voor de huidige pagina. Wij gebruiken deze informatie om een beter beeld te krijgen van de manier waarop de gebruikers met onze website omgaan om vervolgens onze website hieraan aan te passen en dienovereenkomstig te verbeteren. Die informatie kan over het algemeen niet aan u individueel worden gelinkt, maar als we de informatie echter aan u kunnen linken zullen we deze behandelen als persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor profileringsdoeleinden om uw gedrag op onze website te voorspellen en voor gerichte marketingactiviteiten voor onze producten die voor u interessant kunnen zijn.

U kunt zich vooraf verzetten tegen deze verwerking. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over die verwerking.

11. Cookies en andere technologieën

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen door gebruik te maken van cookies en andere technologieën. Cookies zijn bestanden die webservers op uw apparaat plaatsen. Door het gebruik van cookies op de website verloopt uw bezoek vlotter en wordt uw gedrag op de website nauwkeuriger gemeten.

Dit kan het geval zijn wanneer u onze site of sites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of mobiele applicaties van ons of van derden gebruikt. De volgende informatie kan verzameld worden:
o Informatie over de browser en het besturingssysteem van uw apparaat;
o Het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt;
o Onze webpagina's die u bekijkt;
o Links waarop u klikt terwijl u interactief bent met onze diensten.

Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

12. Hoe kunt u ons contacteren

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt betreffende deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.